Stowarzyszenie MKS "Suples" w Krapkowicach jest realizatorem projektu "Własny biznes lepsza przyszłość!" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja 120 Uczestników Projektu w celu zwiększenia aktywności zawodowej grup defaworyzowanych poprzez zwiększenie liczby prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród mieszkańców woj. opolskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz szkolno-doradczego. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, a głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt jest realizowany w okresie od listopada 2017 do lipca 2019 roku.

Projekt "Własny biznes lepsza przyszłość !" skierowany jest do KOBIET, które:

  • zamieszkują teren województwa opolskiego a przede wszystkim z gmin: Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Domaszowice, Wołczyn, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Lubsza, Branice;
  • ukończyły 30 rok życia;
  • posiadają status bezrobotnego;
  • są zagrożone wykluczeniem społecznym;
  • posiadają niskie kwalifikację zawodowe;
  • chcą założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu "Własny biznes lepsza przyszłość!" oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowe, które umożliwi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 24 tys. zł;
  • bezzwrotne wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy;
  • wsparcie doradcze przez cały okres trwania projektu.

Projekt pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.

Projekt trwa 20 miesięcy i udział w nim jest całkowicie bezpłatny!