Poniższe pliki edytować można w programie Microsoft Office lub w jego darmowym odpowiedniku - LibreOffice

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Regulamin rekrutacji do projektu "Własny biznes lepsza przyszłość!" - dokument obowiązkowy
   Załączniki 1. Formularz rekrutacyjny - dokument obowiązkowy
   Załączniki 2. Oświadczenie kwalifikowalności kandydata - dokument obowiązkowy
   Załączniki 3. Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha - dokument obowiązkowy w przypadku ubezpieczenia w KRUS
   Załączniki 4. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
   Załączniki 5. Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
   Załączniki 6. Karta oceny kwalifikowalności uczestnika projektu
   Załączniki 7. Oświadczenie uczestnika projektu
   Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

DOKUMENTY DO PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
   Załącznik 1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji
   Załącznik 2. Wzór biznesplanu
   Załącznik 3. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
   Załącznik 4. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
   Załącznik 5. Wzór oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
   Załącznik 6. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
   Załącznik 7a. Oświadczenie Uczestnika Projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT
   Załącznik 7b. Oświadczenie Uczestnika Projektu, który jest płatnikiem VAT
   Załącznik 8. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
   Załącznik 9. Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
   Załącznik 10. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
   Załącznik 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
   Załącznik 12. Wzór umowy na otrzymanie dotacji dla I tury
   Załącznik 12.1. Wzór umowy na otrzymanie dotacji dla II tury i kolejnych tur 
   Załącznik 13. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
   Załącznik 14. Wzór oświadczenia dotyczącego egzekucji
   Załącznik 15. Wzory oświadczeń zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia
   Załącznik 16. Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
   Załącznik 17. Wzór oświadczenia o dokonaniu zakupów i usług zgodnie z harmonogramem
   Załącznik 18. Wzór standardowego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
   Załącznik 19. Wzór oświadczenia o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z innych źródeł
   Załącznik 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
   Załącznik 21. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu
   Załącznik 22. Wzór oświadczenia o dochodach
   Załącznik 23. Wzór standardowego wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
   Załącznik 24. Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego